Aktualizacja 01.09.2020

Msze Święte w czasie stanu epidemii

Aktualizacja 01.09.2020

Przepisy prawa krajowego

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przypominamy, obowiązujące w kościołach na terenie powiatu kartuskiego regulacje:

§ 24. ust. 1: Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:
§ 24. ust. 1 pkt. 2: w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
§ 24. ust. 1 pkt. 2 lit. c: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
§ 24. ust. 1 pkt. 3: w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności
publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu
.
§ 24. ust. 3: Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
§ 24. ust. 3 pkt. 2: dziecka do ukończenia 4. roku życia;
§ 24. ust. 3 pkt. 3: osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
§ 24. ust. 3 pkt. 2 lit. a: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
§ 24. ust. 3 pkt. 2 lit. b: trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
§ 24. ust. 3 pkt. 8: sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
§ 24. ust. 4: Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Wskazania Biskupa Pelplińskiego

 1. W dalszym ciągu obowiązują Wskazania Biskupa Pelplińskiego z dnia 2 września 2020 r.
 2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.
 3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych, dotyczące liczby uczestników zgromadzenia oraz inne ograniczenia sanitarne. Na drzwiach wejściowych do kościoła oraz na stronie internetowej parafii należy umieścić wyraźną informację, dotyczącą ograniczenia liczby osób. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe normy porządkowe wprowadzone w naszej parafii

 1. Przystępując do spowiedzi świętej, przed uklęknięciem przy konfesjonale, należy samodzielnie zdezynfekować folię zabezpieczającą przy użyciu chusteczek nawilżonych środkiem dezynfekującym, znajdujących się w miejscu dla penitenta. Zużytą chustkę należy wrzucić do stojącego obok kosza.
 2. Przychodząc do kancelarii parafialnej, należy zachować obowiązek zasłaniania ust i nosa, zarówno w kolejce oczekujących jak i w kancelarii. W kancelarii nie powinien przebywać więcej niż 1 interesant, chyba, że są to osoby złączone przez zamieszkanie we wspólnym gospodarstwie domowym. W kolejce w zakrystii, nie powinno przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz.
 3. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania, poświadczenie obecności na Mszy św. (podpis duszpasterza) otrzymuje w kościele, przy ołtarzu bocznym Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po każdej Mszy św. Podpisu nie udziela się w zakrystii.
 4. Uczestnicy spotkań w salce parafialnej zobowiązani są do zachowania obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach, oraz dystansu 1,5m pomiędzy sobą. Na spotkanie do salki wejść można jedynie przez zewnętrzną klatkę schodową na tyłach zakrystii. Każdy uczestnik spotkania obowiązany jest do zdezynfekowania rąk za pomocą dostarczonych środków, lub używania rękawiczek jednorazowych.
 5. Przystępowanie do Komunii Świętej w czasie Mszy możliwe jest na dwa sposoby:
  1. W procesji/procesjach idących po stronie parkingu (lewa strona kościoła) uczestnicy liturgii mogą przyjąć Komunię Świętą z rąk właściwego szafarza w sposób tradycyjny – na język.
  2. W procesji/procesjach idących po stronie boiska (prawa strona kościoła) uczestnicy liturgii mogą przyjąć Komunię Świętą z rąk właściwego szafarza wyłącznie na rękę.
   • Wiernym, pragnącym przyjmować Komunię Świętą na rękę, zaleca się właściwy sposób postępowania, celem uniknięcia niebezpieczeństwa znieważenia Ciała Pańskiego. Poniżej zamieszczamy odnośnik do przystępnego artykułu na ten temat: https://www.gosc.pl/doc/6213823.Komunia-na-reke-komunia-duchowa.
  3. Podczas procesji do Komunii świętej należy zachować dystans min. 1,5m.
 6. Ławki, poręcze, klamki, kratki konfesjonałów oraz inne przedmioty bieżącego użytku, narażone na kontakt z wydzielinami, mogącymi być transmiterami wirusa, są w naszym kościele regularnie czyszczone środkami dezynfekcyjnymi. Wnętrze całego kościoła również jest dezynfekowane.
 7. Księża, udzielając Komunii Świętej stosują bakteriobójcze środki odkażające do rąk zarówno przed obrzędem Komunii, jak i po nim.
 8. Kapłani myją ręce także przed i po każdej celebracji.
 9. Nie należy dotykać kropielnic. Woda pobłogosławiona została z nich usunięta wiele tygodni temu. Aby uzyskać wodę na potrzeby domowe, należy zaopatrzyć się w butelkę niegazowanej wody i udać do zakrystii po Mszy św. celem pobłogosławienia jej przez kapłana. Więcej: Woda pobłogosławiona.
 10. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Nikomu nie należy podawać ręki.

Aktualizacja 20.04.2020

Ograniczenia stanu epidemii stawiają nas w konfrontacji z dotychczas przyjętymi zwyczajami i normami naszej codzienności.
Ten czas wymaga od nas pokory i rozwagi. I choć dla nikogo z nas sytuacja ta nie jest łatwa do pogodzenia z naszymi oczekiwaniami, z ogromną ulgą na duszy i radością w sercu przyjmujemy do wiadomości pragnienie sakramentów i rosnące z dnia na dzień zaangażowanie Parafian w czynienie naszej rzeczywistości bardziej przepełnioną obecnością Zmartwychwstałego Pana! Wasze telefony, maile i listy z zapytaniami wciąż budzą w nas nadzieję na integrację naszej Wiary i duchowych praktyk do ogłoszonej niedawno ?nowej normalności?.

Podejmując liczne próby, zgodnego z prawem cywilnym i kościelnym, unormowania życia naszej parafii staramy się zachowywać daleko idącą ostrożność, mając na względzie nie tylko względy legislacyjne, lecz przede wszystkim życie, zdrowie ciała i dobrostan duszy naszych Parafian. Dlatego przypominamy o konieczności zachowania właściwych odległości pomiędzy uczestnikami liturgii (1 osoba na 15 m2 i min. 2 m odstępu w procesji do Komunii) oraz bezwzględnym nakazie zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w kościele. Dla ochrony naszego życia i zdrowia korzystne i konieczne jest także każdorazowe dezynfekowanie folii na kratkach konfesjonału przed przystąpieniem do spowiedzi.

Dotychczas podejmowaliśmy także starania w informowaniu o możliwościach przyjmowania łaski sakramentu Eucharystii
w Komunii Świętej duchowej. Prawdą jest także, że Konferencja Episkopatu Polski, oraz Biskup Diecezjalny przypominali w swoich komunikatach i zarządzeniach (opublikowanych na naszej stronie internetowej) o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Jest to równorzędny i przewidziany przez Kościół sposób przyjmowania Komunii, który dopuszczalny jest przez normy kanoniczne i liturgiczne. Mimo, że spotyka się to z częściowym niezrozumieniem niektórych wiernych, nie należy wątpić w godziwość takiej formy Komunii Świętej, jeśli zachowuje się wszystkie przypisane do tej czynności normy, bowiem zarówno prawodawstwo Kościelne jak i wielowiekowa tradycja uprawniają wiernych do przyjmowania Komunii z własnych rąk po podaniu Jej przez uprawnionego szafarza (kapłana, diakona, szafarza nadzwyczajnego).

Odpowiadając na wątpliwości sanitarne związane z przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę z dłoni szafarza, który uprzednio udzielił Komunii do ust, pragniemy najpierw zaznaczyć, że przed przystąpieniem do rozdawania Ciała Pańskiego, szafarze Komunii dezynfekują dłonie dużą ilością silnego środka o działaniu antyseptycznym. Zapewnia on wystarczającą zdaniem epidemiologów ochronę na czas rozdawania Komunii. Jesteśmy jednak świadomi,
że specjalistyczne opinie formułowane są nierzadko w sposób nieprzystający od naszych codziennych obaw o zdrowie i życie.
Stąd, mając w pamięci przepisane normy prawa, proponujemy by wierni, pragnący przyjąć Komunię Świętą czynili to w dwóch osobnych procesjach komunijnych, z których jedna będzie dla osób preferujących Komunię do rąk, druga zaś do ust. O formowaniu tych procesji będziemy informowali za pomocą komunikatów ustnych i infografik w naszym parafialnym kościele.

Na zakończenie, niech będzie nam wolno ponownie wyrazić głęboką wdzięczność za podejmowane próby ożywienia duchowego
oraz za dbałość o zdrowie i interesy Parafian.

łączymy wyrazy szacunku i zapewnienie o trwającej modlitwie
duszpasterze


Zaktualizowany post z 25 marca 2020

Zgodnie z decyzjami władz państwowych oraz Wskazaniami dotyczącymi dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w Diecezji Pelplińskiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego podajemy do wiadomości następujce informacje:

 1. Msze święte w naszym kościele odprawiane są w zwykłym porządku:
  • w dni powszednie o: 7:00, 17:00 i 18:00
  • w niedziele o: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 17:00.
 2. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych (1 osoba na 15 m2), mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni kościoła oraz posługujący.
 4. Zachęcamy do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Transmisję z naszego kościoła prowadzi Wspólnota Domowników Boga tutaj (https://www.youtube.com/watch?v=Dc-pAAVg50E).
 5. Wyjaśniamy, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 06.08.1983, nr 4).
 6. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.
 7. Wejście do kościoła możliwe jest tylko przez drzwi główne.
 8. Podczas przebywania w kościele należy zachować przewidziany dystans, ok. 4m.
 9. Podczas procesji do Komunii świętej należy zachować dystans min. 2m.
 10. Nie należy dotykać kropielnic. Woda pobłogosławiona została z nich usunięta wiele tygodni temu.
 11. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Nikomu nie należy podawać ręki.
 12. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 2 =